PROGRAMMAREGLEMENT 

FRIENDS FOR LIVE

 

CONTACT

Be-At Venues nv

t.a.v. Friends For Live
Schijnpoortweg 119
2170 Merksem

E: info@friendsforlive.be
T: +32 3 400 40 40

BTW BE0461.051.688

RPR Antwerpen

BNP Paribas Fortis

IBAN: BE93 2200 4925 0067

BIC: GEBABEBB

 

Friends For Live

 

Be-At Venues nv (hierna “be•at”) biedt frequente bezoekers van haar zalen en alle liefhebbers van live entertainment een premium loyaltyprogramma aan: Friends For Live (hierna, het “Programma”). 

Het Programma werkt onder de voorwaarden zoals hieronder beschreven, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld (hierna, het “Programmareglement”). Het Programmareglement regelt de relatie van be•at met de leden van het Programma (collectief, “Leden”, en individueel, een “lid van het programma” of “Lid”), met inbegrip van hoe het lidmaatschap wordt besteld en aangekocht. 

Be•at behoudt zich het recht voor om te goeder trouw het Programma te annuleren of te vervangen of de eigendom van het Programma over te dragen. Daarnaast kan be•at ook te allen tijde het Programma, het Programmareglement, de Voordelen, de Prijzenstructuur, de Planstructuur, of Programmaprocedures wijzigen. Zulke aanpassingen zullen per e-mail worden meegedeeld. Be•at zal redelijke inspanningen leveren om dit tijdig, voorafgaand aan de wijziging te doen. Indien een Lid de gewijzigde versie van het Programmareglement niet aanvaardt, kan men het lidmaatschap kosteloos beëindigen.

Volgend Programmareglement geldt bij aanmelding voor het Friends For Live ledenprogramma:

 

BEGRIPSBEPALINGEN

“Algemene Voorwaarden” worden gedefinieerd als de voorwaarden die van toepassing zijn op het Programma.

“Account” wordt gedefinieerd als het uniek gebruikersprofiel van het Lid op het online platform van het Programma. 

“be•at” is gedefinieerd als de commerciële naam van Be-At Venues NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven in het rechtspersonenregister afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0461.051.688, met maatschappelijke zetel op Schijnpoortweg 119, 2170 Merksem (Antwerpen), België. 

“Customer Experience Center” is gedefinieerd als de dienst van be•at die gemachtigd is om voor het Programma klantenondersteuning te verlenen.

“Evenement” is gedefinieerd als elk evenement in een Zaal van be•at waarop Voordelen van het Lidmaatschap van toepassing zijn.

“Klant” wordt gedefinieerd als de natuurlijke persoon die een Lidmaatschap bestelt, aankoopt, of aankocht. Een Klant is in principe gedurende de looptijd van het Lidmaatschap dezelfde persoon als het Lid. 

“Lid” wordt gedefinieerd als de natuurlijke persoon onder wiens naam een Lidmaatschap werd aangekocht en aan wie een lidmaatschapsnummer van het Programma is toegekend. Alleen Leden kunnen gebruik maken van de diensten en voordelen van het Programma.

“Lidkaart” en, of “Kaart” worden gedefinieerd als de lidkaart van het Programma (inclusief digitale kaarten), uitgegeven en verdeeld door be•at.

“Inschrijvingsdatum” wordt gedefinieerd als de datum waarop het Lidmaatschap wordt aangekocht en de betalingsbevestiging door be•at wordt ontvangen.

“Plan”: betekent het prijsplan en termijn die worden gekozen bij aankoop van een Lidmaatschap.

“Programmacommunicatie” is gedefinieerd als de verzamelnaam voor communicatie die in het programma wordt gebruikt, met inbegrip van maar niet beperkt tot het volgende: e-mails over het lidmaatschap, aankondigingen van evenementen waar voordelen van toepassing zijn, promotionele aanbiedingen, direct mailings, brochures en brieven. Het is essentiële communicatie aan leden die integraal deel uitmaakt van het programma.

“Programmawebsite” en, of “Website” is de website van het programma, www.friendsforlive.be.

“Zalen van be•at” is gedefinieerd als alle zalen die be•at exploiteert. Het gaat over het Sportpaleis Antwerpen, Lotto Arena Antwerpen, Vorst Nationaal, Trixxo Arena Hasselt, Trixxo Theather Hasselt, Capitole Gent en Stadsschouwburg Antwerpen.

“Voordelen” zijn gedefinieerd als de diensten en/of aanbiedingen waar een Lid gedurende de looptijd van het Lidmaatschap recht op heeft. Voordelen kunnen variëren per Plan.

“Zaalwebsite” is de website van een zaal die door be•at wordt uitgebaat. Het betreft:

 

1 – INSCHRIJVING / AANKOOP

 

1.1 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

1.1.a Bij een succesvolle inschrijving voor het Programma gaat de Klant akkoord met het Programmareglement en aanvaardt men dat een juridisch bindende overeenkomst met be•at wordt gesloten. De Klant schrijft zich bij de aankoop in van een lidkaart in voor een Plan van het Programma en gaat daarmee akkoord met de specifieke voorwaarden verbonden aan het Plan. 

1.1.b Leden zijn verantwoordelijk voor het lezen en begrijpen van het Programmareglement en communicatie van be•at over het Programma, om hun rechten en verantwoordelijkheden binnen het Programma te begrijpen. Bij vragen over het Programma of het Programmareglement neemt het lid contact op met het Customer Experience Center. 

1.1.1 BEËINDIGING

1.1.1.a Een Lidmaatschap wordt automatisch beëindigd door be•at om 23u59 Midden-Europese (Zomer)Tijd op de Vervaldatum. Be•at engageert zich om het Lid ruim van tevoren over de naderende Vervaldatum te waarschuwen via de Programmacommunicatie. Bij deze automatische beëindiging ontvangt de Klant een bevestiging via de Programmacommunicatie.

1.1.1.b Be•at heeft het recht om het Lidmaatschap onmiddellijk stop te zetten en voor de toekomst van het Programma uit te sluiten indien het één van volgende inbreuken rechtstreeks of onrechtstreeks vaststelt:

– het verstrekken van onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens;

– het plegen of proberen plegen van fraude;

– misbruik van de aan de persoon toegekende Voordelen;

– onbehoorlijk gedrag of intimidatie ten opzichte van werknemers van be•at of haar partners en leveranciers;

– onbehoorlijk gedrag of intimidatie ten opzichte van andere Leden;

– onbehoorlijk gedrag of intimidatie ten opzichte van bezoekers van de Zaal;

– onbehoorlijk gedrag bij gebruik van het Lidmaatschap;

– schending van het Programmareglement, de algemene voorwaarden van be•at en, of de huisregels van de Zaal;

 

1.1.2 VERLENGING

1.1.2.a Een Lidmaatschap kan gedurende de looptijd worden verlengd via de Website. De verlenging is feitelijk een nieuwe Inschrijving voor een Plan waarvan de startdatum samenvalt met de Vervaldatum van het huidige Lidmaatschap. Na verlenging ontvangt het Lid een bevestiging via de Programmacommunicatie

 

1.2 BEPERKINGEN & ANTI-MISBRUIK BEPALINGEN

1.2.a Het Programma staat open voor elke natuurlijke persoon die (a) 18 jaar of ouder is; (b) handelingsbekwaam is; (c) woonachtig is binnen de Europese Unie; (d) geldige en juiste persoonlijke informatie verstrekt bij inschrijving; (e) nog geen lid is van het Programma – ook niet onder een andere naam en/of e-mailadres; en (f) niet eerder door be•at toegang tot het Programma werd ontzegd. Be•at behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren of annuleren indien zij redelijkerwijs meent dat de koper niet aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet. 

1.2.b Voordelen van het Programma zijn niet overdraagbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een Lidmaatschap mag nooit worden doorgegeven of doorverkocht aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van be•at. 

1.2.c Bij gebruik van het Lidmaatschap, kan be•at het Lid steeds verzoeken een geldig identiteitsbewijs te tonen. Indien een Lid dit weigert, kunnen Voordelen opgeschort worden of kan dit leiden tot beëindiging van het betreffende lidmaatschap en verbeuring van alle Voordelen.

 

1.3 PRIJZEN EN KOSTEN

1.3.a De verkoopprijzen zijn zoals aangegeven op het moment dat de koper de bestelling valideert en zoals vermeld in het bestelproces.

1.3.b Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro (€), steeds inclusief btw en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

1.3.c Als er leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend wordt dit apart vermeld.

 

1.4 ONLINE BESTELLINGEN

1.4.a Het Programma kan enkel online, via de Website, worden besteld.

1.4.b De Kaart wordt afgeleverd op het door de Klant verstrekte postadres.

1.4.c De meest recente leveringsmethoden, -duur en eventuele kosten zijn steeds te raadplegen in het onlinebestelproces. 

1.4.d De Klant heeft voor een online aankoop de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • Via kredietkaart
 • Via bankkaart 

 

1.5 HERROEPINGSRECHT

1.5.a De Klant beschikt over een termijn van 14 dagen vanaf de dag na het afsluiten van de overeenkomst om de overeenkomst te herroepen. In dat geval heeft de klant recht op een volledige terugbetaling van het Lidmaatschap. Indien er evenwel binnen deze termijn reeds gebruik gemaakt werd van de aangeboden Voordelen, ongeacht de waarde daarvan, heeft men slechts recht op de terugbetaling van de helft van het Aankoopbedrag.

 

1.6 ACCOUNT 

1.6.a Elk Lid krijgt bij inschrijving een individueel Account, lidmaatschapsnummer en wachtwoord waarmee online toegang kan verkregen worden tot de Voordelen van het Programma. 

1.6.b Het Lid is verantwoordelijk voor de confidentialiteit van het wachtwoord, de beperking van toegang tot het Account en – meer algemeen – de beperking van toegang tot elk apparaat van waaruit connectie wordt gemaakt met het Account. Elke bewerking of actie die wordt uitgevoerd met het Account wordt geacht te zijn uitgevoerd door het Lid. 

1.6.c De door een Lid verstrekte informatie wordt bijgehouden in het Account. Alle door een Lid verstrekte informatie moet geldig en nauwkeurig zijn. Het Lid wordt verondersteld het account actueel te houden. 

1.6.d Het Lid is verantwoordelijk voor het verstrekken aan be•at van een correct gsm-nummer, e-mail- en postadres waar de Kaart en Programmacommunicatie kan worden ontvangen. Als een Lid het gsm-nummer, postadres, en/of e-mailadres wenst te wijzigen, zal het Lid be•at hiervan door middel van de website van het Programma of het Customer Experience Center tijdig op de hoogte moeten stellen.

1.6.e Be•at kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd gsm-nummer, e-mail- of postadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer.

 

2 – VOORDELEN

 

2.1 DEELNEMENDE ZALEN, EVENEMENTEN EN KANALEN

 

2.1.1 DEELNEMENDE ZALEN

2.1.1.a Deelnemende zalen, hierna “zaal” of “zalen”, zijn de concertzalen, arena’s, theaters en andere plaatsen waar evenementen doorgaan die uitgebaat worden door be•at. Dit omvat : 

 • Sportpaleis Antwerpen
 • Vorst Nationaal
 • Lotto Arena Antwerpen
 • Trixxo Arena Hasselt
 • Trixxo Theater Hasselt
 • Stadsschouwburg Antwerpen
 • Capitole Gent

 

2.1.2 DEELNEMENDE EVENEMENTEN

2.1.2.a In principe maken alle evenementen die plaatsvinden in de Deelnemende Zalen deel uit van het Programma, uitgezonderd (1) private evenementen waarvoor de toegangstickets niet publiek verkocht worden, (2) feestevenementen met uitkoop van drank, en (3) elk evenement dat uitdrukkelijk door be•at als dusdanig wordt uitgesloten. Be•at kan te allen tijde de deelname van een evenement aan het Programma wijzigen.

2.1.2.b Be•at verbindt zich ertoe de uitsluiting van een evenement van het Programma duidelijk te communiceren via de desbetreffende eventdetailpagina’s op de Zaalwebsite(s).  

 

2.2 TICKETVOORDELEN VAN EEN LIDMAATSCHAP

 

2.2.1 DEELNAME AAN PRESALES

2.2.1.a. Leden krijgen in het kader van het Programma de kans om deel te nemen aan Programmapresales. Dit zijn voorverkopen die exclusief door be•at worden georganiseerd in het kader van het Programma. 

2.2.1.b. Een Programmapresale biedt een Lid de kans om tickets te kopen vóór de start van de algemene ticketverkoop. Presale-tickets zijn in principe dezelfde als diegene die worden aangeboden tijdens de algemene verkoop, maar ze worden eerder aangeboden. 

2.2.1.c. Programmapresales zijn altijd van toepassing op een specifiek evenement en hebben een start- en einddatum. 

2.2.1.d. Het bestaan van een Programmapresale geeft een lid niet automatisch het recht op tickets voor dat evenement. Tickets binnen een Programmapresale moeten worden gekocht, net als bij de algemene verkoop. 

2.2.1.f. Be•at heeft het recht het aantal beschikbare presale-tickets te beperken. De presale-tickets worden in dat geval verkocht zolang zij beschikbaar zijn. 

2.2.1.g. Programmapresales zijn, net zoals de algemene verkoop, steeds onderhevig aan de verkoopsvoorwaarden van het ticketingplatform waarop de verkoop plaatsvindt. 

2.2.1.h. Leden ontvangen uitnodigingen voor Programmapresales via de Programmacommunicatie. Deze uitnodigingen zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Het rechtstreeks of onrechtstreeks delen van deze inhoud met derden is strikt verboden en geldt als ernstig Misbruik dat aanleiding kan geven tot beëindiging of uitsluiting van lidmaatschap. 

 

2.2.2 VOORRANG OP WACHTLIJSTEN

2.2.2.a. Wanneer geen tickets meer voor een evenement beschikbaar zijn, kan be•at een wachtlijst aanleggen. In het geval er weer tickets beschikbaar komen, wordt deze lijst van contacten door be•at aangeschreven. Leden krijgen in het kader van het Programma de kans om na inschrijving op de wachtlijst, voorrang te krijgen op de wachtlijst. Dit houdt in dat Leden eerst gecontacteerd worden in het geval er tickets beschikbaar komen. 

2.2.2.b. Leden die zich inschreven op een wachtlijst, worden via de Programmacommunicatie op de hoogte gebracht wanneer tickets vrijkomen. Vanaf dat moment geldt een beperkte voorrangsperiode. Be•at bepaalt de duurtijd van de voorrangsperiode en kan deze te allen tijde afsluiten. 

2.2.2.c. Na afloop van de periode, worden andere niet-leden die zich inschreven op de wachtlijst, uitgenodigd om de (resterende) vrijgekomen tickets aan te kopen.

2.2.2.d. Noch een inschrijving op de wachtlijst, noch een uitnodiging om tickets aan te kopen worden erkend als geldig toegangsticket tot een evenement en geeft evenmin recht op een dergelijk toegangsticket. 

 

2.2.3 KORTINGEN OP BE•AT VIP EXPERIENCES

2.2.3.a Leden krijgen bij inschrijving een persoonlijke code die een korting van €10 per arrangement verleent op maximaal 4 be•at VIP Experiences.

2.2.3.b be•at VIP Experiences zijn verkrijgbaar via de Zaalwebsite. De kortingscodes kunnen worden ingevuld in het daarvoor bestemde veld in het aankoopscherm.

2.2.3.c Kortingscodes voor be•at VIP Experiences zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Het rechtstreeks of onrechtstreeks delen van deze inhoud met derden is strikt verboden en geldt als ernstig Misbruik dat aanleiding kan geven tot beëindiging of uitsluiting van lidmaatschap.

 

2.2.4 PROMOTIONELE AANBIEDINGEN

2.2.4.a Be•at kan promotionele aanbiedingen beschikbaar maken voor specifieke groepen van Leden gebaseerd op hun Programma-activiteit. Het gaat onder meer, maar niet uitsluitend, over evenementactiviteit of consumptiegedrag in de zaal. Promotionele aanbiedingen maken integraal deel uit van het Programma en worden gecommuniceerd via de Programmacommunicatie.

 

2.3 “EXPERIENCE”-VOORDELEN VAN EEN LIDMAATSCHAP

 

2.3.1 FRIENDS FOR LIVE LANE TOEGANG TOT DE ZAAL

2.3.1.a Leden kunnen voor de toegang tot een Deelnemend Evenement gebruik maken van de Friends For Live Lane. Dit is een aparte toegangsrij aan de hoofdingang van een Zaal, voorbestemd voor Leden.  

2.3.1.b Deelnemende evenementen in volgende Zalen beschikken in principe over een Friends For Live Lane:

 • Sportpaleis Antwerpen
 • Vorst Nationaal
 • Lotto Arena Antwerpen
 • Trixxo Arena Hasselt

De andere Zalen hebben in regel geen Friends For Live Lane. 

 

2.3.1.c Elk lid mag maximum drie gasten met zich meenemen langs de Friends For Live Lane. Deze gasten hoeven niet over een Lidkaart te beschikken, maar wel over een geldig toegangsticket voor het evenement. Bij gebruik van de Friends For Live Lane moeten gasten te allen tijde worden vergezeld van het Lid. In geen geval kan van de Friends For Live Lane gebruik gemaakt worden zonder directe aanwezigheid van het Lid.

2.3.1.d Gasten blijven dezelfde gedurende de duur van het evenement. In geen geval kan een lid met meer dan 3 verschillende gasten gebruik maken van de Friends For Live Lane tijdens een evenement.

2.3.1.e Bij de Friends For Live Lane zal een medewerker van be•at eerst de Lidkaart van de deelnemer controleren. Als deze geldig is, wordt het ticket gecontroleerd.  Wanneer de deelnemer gasten met zich meebrengt langs de Friends For Live Lane, moet de deelnemer op het moment van controle deze persoonlijk aan de medewerkers van be•at kunnen aanwijzen.

2.3.1.f Als de lidkaart niet geldig is, wordt gebruik van de Friends For Live Lane geweigerd en zal de bezoeker zich met zijn geldig toegangsticket kunnen aanbieden aan de andere publieksingangen van de Zaal.

2.3.1.g Het Lid aanvaardt uitdrukkelijk dat de Friends For Live Lane enkel toegang geeft tot een aparte rij voor de toegangscontrole. Het feit dat deze aparte Friends For Live Lane voor een beperkte groep is voorbehouden en Leden dus onder normale omstandigheden kunnen verwachten sneller de Zaal te betreden, betreft geen resultaatsverbintenis voor be•at maar enkel een middelenverbintenis. 

Bijgevolg aanvaardt het Lid dat er geen garantie wordt gegeven aangaande de duur van de toegangscontrole. Het Lid dient voldoende tijd in te plannen voor het doorlopen van dit proces. Be•at aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een Lid de start van het evenement mist vanwege het toepasselijke proces voor de toegangscontrole. 

 

2.3.2 CASHLESS BETALEN

2.3.2.a De persoonlijke Lidkaart kan door Leden als contactloos betaalmiddel worden gebruikt aan alle bars en foodverkooppunten van de Zaal.

2.3.2.b De Lidkaart kan worden opgeladen met een bedrag naar keuze ofwel (a) online, via deze link, ofwel (b) met een bankkaart of cash aan de infobalie in de Zaal.

2.3.2.c Het saldo van de Lidkaart kan geraadpleegd worden ofwel (a) via de ‘Mijn Lidmaatschap’-omgeving van de Programmawebsite, ofwel (b) via deze link, ofwel (c) aan elke bar en foodstand in de Zaal.

 

2.3.3 KORTINGEN OP DRANKEN

2.3.3.a Leden hebben recht op 10% korting op aangekochte dranken in de Zaal.  De korting wordt enkel toegepast op bestellingen van dranken die betaald worden met de persoonlijke Lidkaart en voor zover deze over een toereikend saldo beschikt. 

2.3.3.b Deze korting is geldig op alle evenementen in de Zalen van be•at, uitgezonderd (1) private evenementen waarvoor de toegangstickets niet publiek verkocht worden, (2) feestevenementen met uitkoop van drank, en (3) elk evenement dat uitdrukkelijk door be•at als dusdanig wordt uitgesloten. Be•at kan te allen tijde de deelname van een evenement aan het Programma wijzigen.

2.3.3.c Kortingen kunnen niet retroactief worden toegekend.

2.3.3.d Kortingen zijn in geen geval overdraagbaar aan derden. Enkel het Lid kan met de persoonlijke Lidkaart de korting verzilveren.

 

2.3.4 FOOD & BEVERAGE DEALS

2.3.4.a Be•at biedt af en toe ook aanvullende kortingen en promoties aan op haar drank- en snackaanbod. Deze deals worden gecommuniceerd via de Programmacommunicatie en worden op dezelfde manier verzilverd als de vaste kortingen op dranken. 

2.3.4.b Aanvullende kortingen en promoties zijn steeds beperkt in tijd en aantal. Be•at aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het niet langer beschikbaar zijn van een eerder aangekondigde deal.

 

2.3.5 ONTVANGEN VAN PROGRAMMACOMMUNICATIE

2.3.5.a Het ontvangen van Programmacommunicatie maakt integraal deel uit van het Programma. Bij inschrijving aanvaardt het Lid om deze communicatie te ontvangen. 

2.3.5.b Be•at kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd gsm-nummer, e-mail- of postadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer.

2.3.5.c Het Lid heeft het recht om zich uit te schrijven van de Programmacommunicatie. Bij uitschrijving aanvaardt het Lid evenwel volgende consequenties:

– dat men niet meer op de hoogte zal worden gebracht van bepaalde Voordelen waar men binnen het Programma recht op heeft 

– dat bepaalde Voordelen niet meer zullen worden toegekend aan het Lid, zoals maar niet uitsluitend het recht op deelname aan pre-sales. 

In geen geval is be•at aansprakelijk voor het niet toekennen van Voordelen na uitschrijving van de Programmacommunicatie door het Lid. 

2.3.5.d Bij wens tot uitschrijving zal het Lid be•at hiervan schriftelijk of door middel van de website van het Programma op de hoogte stellen. 

2.3.5.e Be•at heeft het recht om naar eigen goeddunken het gepaste kanaal te kiezen voor elke boodschap die zij binnen de Programmacommunicatie uitstuurt. 

2.3.5.f Be•at is niet aansprakelijk als Programmacommunicatie niet of laattijdig wordt afgeleverd bij het lid. 

 

2.4 LIDKAART

 

2.4.1 BESCHRIJVING VAN DE LIDKAART

2.4.1.a Elk Lid ontvangt na Inschrijving een persoonlijke Lidkaart. Op deze kaart staan twee unieke identificatienummers:

 • – Card UUID (unieke combinatie van 8 alfanumerieke karakters) 
 • – Kaartnummer (unieke combinatie van 9 cijfers) 

2.4.1.b De Lidkaart van het Programma is zowel een (a) bewijs waarmee deelname aan het Programma kan worden aangetoond, als (b) een NFC-betaalkaart waarmee contactloos binnen het closed-loop betaalsysteem van de Zalen aankopen kunnen worden gedaan. 

 

2.4.2 LEVERING

2.4.2.a De Kaart wordt afgeleverd op het door de Klant verstrekte postadres.

2.4.2.b De aflevering op een geldig postadres is enkel mogelijk binnen de landen van de Europese Unie en wordt uitgevoerd door bpost (en haar internationale partners). Be•at zal binnen een redelijke termijn na aankoop de Kaart versturen maar is op generlei wijze verantwoordelijk voor de tijdige aflevering ervan.  

2.4.2.c Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de Kaart, moet(en) door het Lid onverwijld worden gemeld aan het Customer Experience Center. 

2.4.2.d Indien de bezorging van de Kaart vertraging ondervindt, of indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk één maand nadat deze de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om een nieuwe Kaart aan te vragen of de aankoop van het Lidmaatschap te herroepen (overeenkomstig de regels met betrekking tot herroeping). 

 

2.4.3 IN ONTVANGSTNAME VAN DE KAART

2.4.3.a Wanneer een kaart in ontvangst wordt genomen door het Lid, dient deze zo snel mogelijk geactiveerd te worden. Dit kan via https://friendsforlive.be/nl/activation/. 

2.4.3.b Enkel het Lid waarvoor de Kaart bestemd is, kan de Kaart activeren. Dit kan door met het Account in te loggen en de twee unieke identificatienummers in te vullen. Gezien het persoonlijke karakter van de Kaart, is het strikt verboden deze door derden te laten activeren. 

2.4.3.c Een niet-geactiveerde kaart kan in geen enkel geval gebruikt worden om Voordelen te verkrijgen.

 

2.4.4 VERLIES OF BESCHADIGING VAN DE KAART

2.4.4.a Het risico wegens verlies of beschadiging van de Kaart gaat over op het Lid vanaf deze de Kaart fysiek in bezit heeft gekregen. 

2.4.4.b Elk verlies, diefstal of beschadiging van de Kaart moet onmiddellijk bij het Customer Experience Center worden gemeld. Na melding van verlies, diefstal of beschadiging van de Kaart door het Lid, wordt de Kaart zo spoedig mogelijk vervangen. 

2.4.4.c Be•at is niet aansprakelijk voor frauduleus gebruik van de Kaart.

2.4.4.d In het geval het Lid de Kaart niet heeft ontvangen en toch in de Zaal van de voordelen van het Programma wil gebruik maken, moet men contact opnemen met het Customer Experience Center.

 

3. BIJKOMENDE VOORWAARDEN

3.1 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

3.1.a Be•at garandeert niet dat de website altijd bereikbaar is. Be•at behoudt zich het recht voor om de toegang tot de dienst (de website en/of de Voordelen van het Lidmaatschap) tijdelijk of permanent te weigeren, onder meer om veiligheidsredenen. Be•at is niet verplicht een dergelijke weigering te motiveren. 

3.1.b Be•at zal redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de Voordelen die aan Leden worden voorgesteld, ook daadwerkelijk beschikbaar zijn. Be•at kan echter eenzijdig beperkingen opleggen aan de hoeveelheid beschikbare voordelen en kan niet garanderen of waarborgen dat alle Voordelen altijd beschikbaar zullen zijn. Een Lid kan dus vaststellen dat er bij een bepaald evenement een bepaald Voordeel niet beschikbaar is. Be•at is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse geleden schade als gevolg van voordelen die niet (meer) beschikbaar zijn of wijzigen.

3.1.c Onverminderd de voorgaande artikelen blijft de totale aansprakelijkheid van be•at in verband met of ingevolge een aankoop op grond van deze voorwaarden in alle gevallen beperkt tot de aankoopprijs (exclusief btw) van het be•at-product waarop zulke aansprakelijkheid berust, ongeacht of deze aansprakelijkheid voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), restitutie, schending van een wettelijke verplichting, verkeerde voorstelling van zaken of welke andere grond dan ook. 

 

4. PRIVACYBELEID 

4.1.a Alle gegevens die verzameld worden met betrekking tot het Programma zijn onderhevig aan het Privacybeleid van het Programma. Het Privacybeleid maakt integraal deel uit van dit Programmareglement en kan teruggevonden worden op de website van het Programma. Bij inschrijving wordt geacht dat het Lid het Privacybeleid van het Programma heeft gelezen en aanvaard.